AN NINH-QUỐC PHÒNG
Đảng ủy,UBND phường Phạm Thái phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn tổ chức lớp bồi dướng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 trên địa bàn phường
28/06/2022 01:57:34

 

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022

TỪ NGÀY 28 – NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2022

––––––––––––––––––

Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh ngày 01 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 139/2020/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 13.2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQP&AN, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Phạm Thái; Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ phường, Ngày 28 tháng 6 năm 2022 UBND phường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh chop đối tượng 4 năm 2022; Thành phần dự:

* Đại biểu thị xã: Có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn;

* Đại biểu phường: Có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban quản lý lớp đối tượng 4 của phường; trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư và 52 học viên là đối tượng 4;

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có mục đích nhằm giới thiệu và bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ đối tượng 4 những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống; đồng thời cập nhật một số nội dung mới, làm cơ swor vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo cương vị, chức trách được giao đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

Cần nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở theo từng cương vị công tác, tích cực nghiên cứu, lý luận với thực tiễn, phát hiện, đề xuất những vấn đề chưa hợp lý cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

* Nội dung của lớp bồi dưỡng: Chương trình nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thực hiện theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP, ngày 30 tháng 12 năm 1020 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về Ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;

* Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2124
Trước & đúng hạn: 2120
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 17:05:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 6,480