TỔNG QUAN
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHẠM THÁI - VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
12/10/2021 03:45:09

Truyền thống 73 năm Đảng bộ xã Phạm Mệnh (11/10/1946-11/10/2019)gắn với kỷ niệm 02 năm Ngày thành lập Đảng bộ phường Phạm Thái (01/11/2019 - 01/11/2021)

Truyền thống 73 năm Đảng bộ xã Phạm Mệnh (11/10/1946-11/10/2019)

gắn với kỷ niệm 02 năm Ngày thành lập Đảng bộ phường Phạm Thái (01/11/2019 - 01/11/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 03/02/1930 đã mở ra ra trang sử mới cho phong trào cách mạng nước ta, Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày 23/10/1946, Chi bộ Đảng huyện Kinh Môn (tiền thân của Đảng bộ huyện, nay là Đảng bộ thị xã Kinh Môn) được thành lập, đã lãnh đạo phong trào cách mạng phát triển rộng khắp trong địa bàn huyện Kinh Môn, trong đó có xã Phạm Mệnh.

Ngày 11/10/1946, Chi bộ Đảng xã Phạm Mệnh được thành lập, do đồng chí Trịnh Nguyên, Phó bí thư Huyện uỷ chỉ đạo tổ chức với 06 đồng chí đảng viên đầu tiên gồm:

1. Đồng chí Trần Văn Tài.

2. Đồng chí Lê Đình Triển.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sung.

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Du.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Bích.

6. Đồng chí Ngô Văn Trinh.

Đồng chí Trần Văn Tài làm Bí thư đầu tiên của Chi bộ.

Chi bộ xã Phạm Mệnh ra đời là một sự kiện lịch sử quan trọng, lãnh đạo nhân dân trong xã tích cực đi theo Đảng, đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, xây dựng đời sống mới ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Với đường lối lãnh đạo sáng suốt của Trung ương và các cấp ủy Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Huyện uỷ Kinh Môn, Chi bộ Đảng xã Phạm Mệnh những ngày đầu mới thành lập, lực lượng còn ít, điều kiện muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng đã lãnh đạo nhân dân cùng với cả nước hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng quân sự, tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong quá trình hoạt động, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các mạng và tình hình thực tiễn của địa phương, nhân Đại hội lần thứ IX vào tháng 4/1967, Huyện uỷ Kinh Môn có quyết định thành lập Đảng bộ xã Phạm Mệnh. Đây là dấu ấn quan trọng đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của Đảng bộ xã nhà, vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đoàn kết, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng vận dụng sáng tạo vào thực tế của địa phương, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến để động viên toàn Đảng, toàn dân xây dựng phong trào thi đua, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân ngày một được nâng cao, các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm, công trình công cộng ngày càng khang trang sạch đẹp, nhà dân đã được ngói hoá, mái bằng, kiên cố cao tầng ngày một nhiều lên, số hộ giầu, khá ngày một tăng, hộ nghèo giảm, không còn hộ đói. Trình độ dân trí, văn hoá, chính trị, quyền dân chủ được nâng cao, sự nghiệp giáo dục được chú trọng, y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn.

73 năm qua, từ 01 chi bộ với 06 đảng viên khi mới thành lập ngày 11/10/1946, qua 28 kỳ Đại hội, đến tháng 10/2019, Đảng bộ xã Phạm Mệnh đã có 183 đảng viên sinh hoạt ở 06 chi bộ. Xã Phạm Mệnh có 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 110 liệt sỹ, 42 thương binh qua các thời kỳ. Đảng bộ có 102 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là 03 đồng chí, huy hiệu 65 năm 02 đồng chí, huy hiệu 60 năm 02 đồng chí, huy hiệu 55 năm 08 đồng chí, huy hiệu 50 năm 15 đồng chí, huy hiệu 45 năm 14 đồng chí, huy hiệu 40 năm 15 đồng chí và huy hiệu 30 năm 44 đồng chí. Quá trình thành lập và phát triển, Đảng bộ xã nhà nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2003 biên soạn và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Phạm Mệnh giai đoạn 1930–2000 đã tập hợp, ghi chép tương đối đầy đủ các sự kiện, thành tích minh chứng cho quá trình phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Năm 2016, tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ, năm 2017 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước kế hoạch 02 năm, tháng 11 năm 2019 sáp nhập với xã Thái Sơn để thành lập phường Phạm Thái.

Thành tích 73 năm qua, chúng ta có quyền tự hào và trân trọng về những giá trị lớn lao và đầy ý nghĩa của quê hương và Đảng bộ Phạm Mệnh. Góp sức vào thành tích chung của Đảng bộ, có công lao đóng góp của 11 lượt chức danh Bí thư chi bộ, 10 lượt chức danh Bí thư Đảng bộ, 22 lượt chức danh Chủ tịch UBND, 02 lượt Phó bí thư thường trực Đảng ủyqua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các bí thư chi bộ, cán bộ công chức xã đương chức hiện nay và các thế hệ trước.

Với tinh thần dân chủ, dám nhìn vào sự thật, nghiêm túc đánh giá, quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục. Chưa phát huy, khai thác tiềm năng trí tuệ của đảng viên và nhân dân để xây dựng, phát triển về kinh tế, cơ sở hạ tầng, xứng với tiềm năng của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, bình quân lương thực, thu nhập đầu người còn khiêm tốn so với mức bình quân chung của huyện. Tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM tuy về đích trước 2 năm nhưng đứng tốp cuối của huyện. Công tác xây dựng Đảng tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cấp trên công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh nhưng thiếu bền vững, nội bộ có lúc có nơi tính đoàn kết thống nhất chưa cao, công tác quản lý chính quyền có việc chưa nghiêm túc, còn có cán bộ đảng viên, công chức hạn chế về năng lực nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm chưa cao, có biểu hiện chọn việc, ngại khó ngại khổ, cá biệt có trường hợp vi phạm bị kỷ luật.

Ôn lại truyền thống 73 năm Đảng bộ xã Phạm Mệnh, gắn với kỷ niệm 02 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Phạm Thái, với niềm tự hào về truyền thống quê hương Phạm Mệnh và Thái Sơn hiếu học, anh hùng, cán bộ đảng viên và nhân dân phường nhà nguyện trung thành với lý tưởng cách mạng con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết phát huy truyền thống quê hương, truyền thống của Đảng bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác xây dựng Đảng, không ngừng học tập trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp nối truyền thống 73 năm Đảng bộ xã Phạm Mệnh và 02 năm Đảng bộ phường Phạm Thái, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, phát triển”, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phạm Thái quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2025, với mục tiêu trọng tâm là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế về vị trí địa lý; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng. Phấn đấu từng bước xây dựng phường Phạm Thái giàu đẹp, đô thị văn minh, công dân gương mẫu. Đến năm 2025, phường đạt các tiêu chí theo quy định, góp phần xây dựng thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2025, trở thành thành phố trước năm 2030”.

Minh Côi 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2124
Trước & đúng hạn: 2120
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 17:58:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 6,480