CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kinh Môn phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”
05/10/2021 04:46:34

Kinh Môn chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải...

 

Kinh Môn chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải...

Hưởng ứng phong trào thi đua “chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”, thị xã Kinh Môn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị.

Thị xã chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải và logistcs, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh.
UBND thị xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị, UBND xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp, coi phong trào chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã chọn 1 - 2 đơn vị để chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua; lập danh sách đăng ký chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
BẢO THANH
Nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/5219.aspx
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 15:19:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0